بعضی از شهدا ملائکی دست نیافتنی ساخته اند، در صورتی که آنان هم کسانی بودند شبیه من و تو؛

تنها فرقشان با ما در این بود که خود را در برابر وسوسه ها نگه میداشتند.

لوگوتایپ فوق را میتوانید در نشریات، برد و رسانه های مرتبط با شهدا استفاده کنید.

التماس دعا